بازرسی بیمه - آرایه و جعبه جواهر تهران

دستور العمل نحوه برخورد با بازرسی بیمه تامین اجتماعی

پست خودتان را معرفی کنید و در طول مدت حضور ایشان در کنار وی بایستید.

1.      از ایشان در حد عرف پذیرایی، و احترام بگذارید.

2.      توجه به تاریخ ماخذ بازرسی داشته باشید.

3.      دقت در ثبت نام و نام خانوادگی افراد به صورت کاملاً صحیح به عمل آید.

 

مراحل بازرسی

1.      افرادی که در لیست هستند و الان به صورت مستمر حضور دارند تایید شود.

2.      افرادی که ترک کار نموده اند حتماً اعلام شود و در صورت آگاه بودن از زمان دقیق آن به بازرسی گفته شود و در صورتی که زمان دقیق ترک کار آنها را نمی دانید از واحد منابع انسانی سوال و بعد اعلام شود.(حدودی نگویند)

3.      در پایان یک برگ خوانا از بازرس بگیرید و در صورتیکه ناخوانا و کم رنگ بود خود بازرس با خودکار خودش پررنگ نماید بطوریکه تمامی نوشته ها قابل خواندن باشد.

4.      کپی آن را برای خود نگه داشته و اصل آن را در اسرع وقت به واحد منابع انسانی ارسال و از رسیدن گزارش بازرسی به آن واحد مطمئن شود.