دستورالعمل بهداشت کارگاه - آرایه و جعبه جواهر تهران

دستورالعمل بهداشت کارگاه

رختکن :

بایستی فضای کافی متناسب با تعداد کارگران و قفسه ها انفرادی برای تعویض لباس شخصی در نظر گرفته شود.

کف و دیوارهای رختکن باید صاف، به رنگ روشن و تمیز باشد.

اتاق رختکن باید دارای نور کافی و به طور مناسب تهویه شود.

سطل زباله درب دار قابل شستشو به تعداد کافی در نظر گرفته شود. محل رختکن باید به طور منظم تمیز نگهداری شود.

صابون :

برای تامین بهداشت فردی کارگران به تعداد کافی صابون در دستشویی قرار داده شود.

آب مصارف آشامیدنی :

آب آشامیدنی باید منطبق بر استانداردهای بهداشتی و مورد تایید باشد.

نمازخانه :

باید محل مناسب با فضای کافی و شرایط بهداشتی برای ادای فرایض دینی کارگران وجود داشته باشد.

توالت :

دیوارها کاشی بدون ترک خوردگی و به رنگ روشن و قابل شستشو باشد.

کاسه توالت به رنگ روشن، صاف بدون ترک خوردگی و قابل شستشو و گندزدایی باشد.

توالت دارای تهویه مناسب و روشنایی کافی باشد.

شستشو و ضدعفونی توالت ها به طور منظم انجام گیرد.

هر توالت باید مجهز به سطل زباله درب دار، زنگ نزن و قابل شستشو باشد.

دستشویی :

احداث دستشویی در مجاورت نمازخانه، محل غذاخوری و توالت و در دسترس کارگران باشد.

دستشویی باید دارای آب سرد و گرم باشد.

کاسه دستشویی به رنگ روشن و قابل شستشو باشد.

صابون ترجیحاً صابون مایع در تمام اوقات در محل دستشویی وجود داشته باشد.

دستشویی باید به طور مرتب شستشو و گندزدایی شود.

مواد زائد :

زباله و فاضلاب از کف عمومی کارگاه باید طبق ظوابط بهداشتی جمع آوری و دفع گردد.

نسبت به لیسابهای بهداشتی و مواد زائد باید طبق اصول و ظوابط بهداشتی موجود عمل شود.