دستورالعمل دریافت چک و فرآیند چک برگشتی - آرایه و جعبه جواهر تهران

دستورالعمل دریافت چک و فرآیند چک برگشتی

مواردی که باید در دریافت چک دقت شود

1-    تاریخ عددی و حروفی سررسید چک کاملاً واضح و یکسان باشد.

2-    عدد و حروف مبلغ چک کاملاً واضح و یکسان باشد.

3-    اگر چک، در وجه شرکت یا جواهری باشد، مُهر آن شرکت یا جواهری می­بایست پشت چک درج شده باشد.

4-    چک باید امضاء داشته باشد.

5-    اگر چک قلم خوردگی دارد، باید دارای پشت نویسی باشد به طوری که امضاء، مبلغ و تاریخ پشت چک با امضاء، مبلغ و تاریخ روی چک مطابقت داشته باشد.

6-     پشت نویسی باید دو امضاء داشته باشد و فقط یکبار می­شود پشت نویسی نمود.

7-    چک موسسات مالی و اعتباری، نباید دریافت شود.

8-    کارشناسان فروش جهت تحویل چک به خزانه می­ بایست نام واحد، نام مشتری و منطقه را به صورت ترکیبی در پشت چک بنویسند. به طور مثال: جعبه مظفریان کریمخان

9-    واژه­ های امانی یا ضمانت، نباید در پشت یا روی چک درج شده باشد.

فرآیند عودت چک های برگشتی واگذار شده به اشخاص

1-    ذینفع می­ بایست، چک دریافتی از مجموعه را به صورت کلر به بانک برده باشد.

2-    در صورت نداشتن موجودی؛ چک برگشت بخورد و مهر کلر، ابطال گردد.

3-    چکِ برگشت خورده توسط مسئول مربوطه به خزانه ­داری ارجاع گردد.

تبصره1: اگر چک کلر نشده و یا چک موسسه باشد، باید برگشت بخورد و پشت چک باطل شده باشد.

تبصره2: تاریخ عودت چک برگشتی، نباید از یک ماه گذشته باشد.

تبصره3: چنانچه تاریخ چک از یک ماه گذشته باشد، فقط درصورت دریافت از مشتری، پرداخت می­ گردد.

درصورت طی مراحل فوق، مبلغ چک به یکی از طرق زیر توسط مجموعه به شخص ذینفع پرداخت می­ شود:

·        از تاریخ ارجاع چک به مجموعه، چک دیگری به همان مبلغ و به تاریخ 7 روز بعد، صادر شده و پرداخت می­ گردد.

·        از تاریخ ارجاع چک به مجموعه، مبلغ آن، 7 روز بعد به حساب شخص ذینفع پرداخت می­ گردد.

فرآیند وصول چک های برگشتی اشخاص

1-    ارائه کپی چک برگشتی توسط خزانه­ دار به مسئول مربوطه (کارشناس فروش) و دریافت رسید از وی

2-    پیگیری چک برگشتی توسط خزانه دار، شنبه هر هفته از مسئول مربوطه و کپی و دریافت رسید مجدد

3-    پیگیری چک برگشتی توسط مسئول مربوطه و ارائه نتیجه آن به خزانه­ دار