دستورالعمل شرکت در دوره های آموزشی - آرایه و جعبه جواهر تهران

دستورالعمل شرکت در دوره­ های آموزشی

حالت اول: چنانچه ثبت نام پرسنل در دوره آموزشی بنا به پیشنهاد شرکت باشد:

1.      پنجاه درصد مبلغ ثبت نام به عهده شرکت می­ باشد و مابقی هزینه­ ها از قبیل باقیمانده هزینه ثبت نام، هزینه حمل و نقل، تغذیه و تجهیزات مورد نیاز، به عهده کارمند می­ باشد.

2.      زمان صرف شده جهت حضور در جلسات آموزشی، بخشی از ساعت کار می­ باشد، لذا مرخصی و اضافه کار ندارد.

حالت دوم: چنانچه ثبت نام پرسنل در دوره آموزشی بنا به پیشنهاد شرکت نباشد:

1.      همه هزینه­ های دوره آموزشی به عهده کارمند می­ باشد.

2.      زمان صرف شده جهت حضور در جلسات آموزشی، بخشی از ساعت کار نمی­ باشد و نیاز به دریافت مرخصی دارد.