دستورالعمل وظایف و اختیارات مسئولین واحدها در حوزه منابع انسانی - آرایه و جعبه جواهر تهران

دستورالعمل وظایف و اختیارات واحدها در حوزه منابع انسانی

 

ردیف

عنوان

مسئولین واحدها

مدیر منابع انسانی

1

استخدام

اعلام نیاز و مصاحبه فنی

معرفی نیروی متخصص به مدیر منابع انسانی

مصاحبه

اعلام نتیجه، فرد معرفی شده به واحدها

2

آموزش

درست کردن دفترچه آموزشی

آموزش به پرسنل زیر مجموعه

برنامه ریزی آموزشی برای مسئولین

3

حقوق و دستمزد

ارائه کارکرد و پیشنهادات به واحد پرسنلی
در اولین روز کاری ماه بعد

پرداخت حقوق در ششم هر ماه

4

رفاهی

بخشنامه مربوطه اجرا گردد

 

5

پیشنهادات

ترغیب پرسنل به ارائه پیشنهاد
جمع آوری و ارزش گزاری به پیشنهاد
اجرای پیشنهاد

 

6

انگیزشی

ارائه راهکار آن به مدیر منابع انسانی

تائید راهکارهای ارائه شده

7

اخراج

جمع آوری مدارک و ادله محکمه پسند و معرفی نفر اخراجی به مدیر منابع انسانی

تصمیم بر جابجایی یا اخراج