نظام پیشنهادات - آرایه و جعبه جواهر تهران

 

فرم پیشنهادات

1- دستورالعمل    2- شرح پیشنهاد    3- نتیجه ارزیابی

 

دستورالعمل

1.    چنانچه دو کارمند، یک پیشنهاد یکسان دهند، پیشنهادی که زودتر ارائه شده باشد پذیرش می­گردد.

2.    پیشنهاداتی که جزء شرح وظایف کارمند می­باشد، قابل پذیرش نمی­باشد.

3.    کارمند، پیشنهاد خود را از طریق همین فرم، به مسئول واحد ارائه می­نماید تا در کمیته ارزیابی، بررسی شود.

4.    کمیته ارزیابی، دلیل رد یا قبول پیشنهاد و همچنین پاداش و مسئول اجرای پیشنهاد را تعیین می­نماید.

5.    واحد امور اداری، مبلغ  پاداش ­را همراه با حقوق­ماهیانه، به حساب کارمند واریز می­نماید.

شرح پیشنهاد (توسط کارمند تکمیل می­گردد)

پیشنهاد دهنده: ................................تاریخ:  ....................... پیوست: ............................ واحد سازمانی:

o دکور          o  سفارشات خاص

o جعبه جواهر   o هلدینگ

موضوع پیشنهاد:   ..................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

نتیجه ارزیابی (توسط کمیته ارزیابی تکمیل می­گردد)

اعضای کمیته ارزیابی: ................................................................................................................. تاریخ ارزیابی: ..............................دلایل قبول یا رد ..................................................

..............................................نتیجه: ................................................................................................ امضاء مسئول: ............................

موضوع پیشنهاد

پاداش

موضوع پیشنهاد

پاداش

انگیزش­فردی و روحیه کار تیمی

 

تأثیر بر رضایت­مندی مشتری

 

افزایش ایمنی وکاهش وقوع­حوادث

 

تأثیر بر افزایش فروش

 

بهبود حمل و نقل

 

تأثیر بر افزایش سطح برند

 

بهبود موجودی انبار

 

بهبود ظاهری و زیبایی محصول

 

کاهش مرجوعی­ها

 

محصول جدید که منجر به فروش شود

 

کاهش زمان انتظار

 

نوآوری علمی در تامین نیاز مشتری

 

بهبود فرآیندها و روش­های­کاری

 

سایر