سرمایه های اجتماعی - آرایه و جعبه جواهر تهران

سرمایه های اجتماعی

در دنیای امروز پیش از توجه به دارایی ها و منابع فیزیکی، آنچه باعث افتخار سازمان ها میگردد مشتریان وفاداری هستند که ارتباط موثر با آنان، سبب رشد و تعالی مادی و معنوی میگردد.همچنین توسعه اجتماعی و رشد فرهنگی همواره دغدغه مجموعه های بزرگ و پویا می باشد. در این راستا مجموعه JTD، ضمن کارآفرینی و ایجاد ارتباط دو سویه با سازمانهای متولی، اقدامات متعددی را در جهت آموزش و استخدام افراد توانخواه و زنان سرپرست خانوار و ....  انجام داده است.